Privacy Statement

Visions, Botanische- en Reklamefotografie B.V. (hierna ook te noemen: Visions) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitgangspunten

Visions gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen en grondslagen verwerkt.
 • Alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is (zie “Bewaren van persoonsgegevens”). Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld (zie “Doelen en grondslagen gegevensverwerking”). Daarbij zorgen wij voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
 • In geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maken wij afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan dient te voldoen (zie “Doorgifte aan derden”).
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden (zie “Doorgifte aan derden”). Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.
 • De inbreuk op de belangen van een betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.
 • Uw rechten worden gewaarborgd (zie “Uw rechten”).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • IBAN
 • Leeftijd
 • (portret)foto
 • Land van herkomst
 • IP-adres

Doelen en grondslagen gegevensverwerking

Visions verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening, omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt en/of om u te informeren. Zo kunt u ons bijvoorbeeld uw contactgegevens verstrekken wanneer u met ons wilt communiceren, u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie.
 • Indien u zich als (foto)model inschrijft bij Visions, levert u tevens foto’s aan ons. Deze foto’s zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of wij voor u een opdracht hebben.
 • In het kader van het gebruik en beheer van haar website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kan Visions uw IP-adres registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt tevens bijgehouden met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Visions.
 • Voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Visions heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Visions verwerkt uw persoonsgegevens gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht, op basis van gerechtvaardigde belangen van Visions of middels uw toestemming.

In het geval van gerechtvaardigde belangen van Visions zullen wij uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden. U heeft in dat geval te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (zie “Uw rechten”).

In het geval van toestemming heeft u te allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Cookies

Visions maakt op haar website ook gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Visions gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de “helpfunctie” van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Visions heeft hier geen invloed op.

Met uw toestemming plaatsen wij tevens een “tracking” cookie (van onszelf) op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. U kunt deze tracking cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Doorgifte aan derden

Visions verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Visions openbaart nooit uw persoonsgegevens zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
 • om de rechten of eigendommen van Visions te beschermen en verdedigen; of
 • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Visions of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. Visions kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Visions bewaart persoonsgegevens dan ook niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Beveiliging van persoonsgegevens

Visions zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Visions bewaart de persoonsgegevens in een gecontroleerde omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken en het recht op dataportabiliteit (het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken over te dragen aan u of aan een andere organisatie).

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar daniella@visions.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Visions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Visions doet altijd haar uiterste best om uw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Tot slot heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Visions zal het statement zo nu en dan updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Visions raadt u aan om periodiek dit statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Visions uw informatie beschermt.

Contact

Indien u van mening bent dat Visions niet heeft gehandeld conform dit statement, dan kunt u contact opnemen met D. Witteman via daniella@visions.nl of telefonisch via 0252-830063.

Visions, Botanische- en Reklamefotografie B.V.
Meer en Duin 66
2163 HC Lisse, Nederland

Disclaimer

Deze website is eigendom van Visions. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Visions.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Visions. Visions besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Visions kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Visions is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Visions, of door u aan Visions door middel van de website van Visions of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Visions geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Visions via deze website. Visions aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Visions garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Visions aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Visions is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visions.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele-eigendomsrechten welke aan Visions, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Visions mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Lisse, 2018